Bexter

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden van Bexter B.V.

HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel 1 van de Algemene Bepalingen (hoofdstuk IV).

Artikel 2 – LICENTIEOVEREENKOMST, AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

2.1 BEXTER en Licentienemer gaan een Licentieovereenkomst aan met betrekking tot de Software door schriftelijke of elektronische acceptatie door Licentienemer van het voorstel daartoe van BEXTER. Deze Licentievoorwaarden en de Algemene Bepalingen (hoofdstuk IV) maken integraal onderdeel uit van de Licentieovereenkomst. Op maatwerksoftware kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. BEXTER zal Licentienemer daarover, indien van toepassing, informeren.

2.2 De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging is mogelijk zoals aangegeven in artikel 11 van de Algemene Bepalingen (hoofdstuk IV). Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst zal Licentienemer direct het gebruik van de Software staken en gestaakt houden. Het bepaalde in artikel 6.1 van de Algemene Bepalingen is van toepassing.

Artikel 3 – LICENTIEVERGOEDING

Voor het gebruik van de Software is Licentienemer aan BEXTER vanaf de dag van levering van de Software een licentievergoeding verschuldigd zoals in de Licentieovereenkomst aangegeven, tenzij partijen over de aanvangsdatum schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. De licentievergoeding moet betaald worden, ook als Licentienemer om welke reden dan ook geen gebruik (meer) maakt van de Software.

Artikel 4 – GEBRUIKSRECHT

4.1 Bij het tot stand komen van de Licentieovereenkomst ontstaat voor Licentienemer het niet-exclusieve recht om de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken volgens de bepalingen in de Licentieovereenkomst en deze Licentievoorwaarden.

4.2 Het gebruikrecht houdt in dat Licentienemer de Software op een server mag (laten) installeren, één keer in een live omgeving en één keer in een OTAP omgeving, het maximale aantal in de Licentieovereenkomst aangegeven gebruikers en administraties mag creëren en de Software voor dit aantal gebruikers en administraties mag gebruiken binnen de voorwaarden van deze Licentievoorwaarden.

Het gebruiksrecht omvat ook de eventuele bijbestellingen van de Software (extra gebruikers en/of administraties) door Licentienemer onder dezelfde Licentieovereenkomst.

Het gebruiksrecht is beperkt tot de eigen onderneming van Licentienemer. De Software mag niet worden gebruikt voor de uitvoering van opdrachten van derden, tenzij schriftelijk duidelijk anders is afgesproken.

4.3 Licentienemer zorgt zelf voor de installatie en inrichting van de Software op zijn computersysteem, tenzij BEXTER en Licentienemer schriftelijk afspreken dat BEXTER hiervoor – tegen betaling - zal zorgen.

4.4 Bij installatie en gebruik van de Software zal Licentienemer de Systeemeisen zoals door BEXTER gesteld, in acht nemen.

4.5 Licentienemer mag de Software niet geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, kopiëren, reproduceren, vertalen, aanpassen, ontleden, namaken, wijzigen, reconstrueren of op andere wijze verveelvoudigen en/of bewerken, behalve voor zover toegestaan onder dwingend recht.

4.6 Licentienemer mag kopieën van de Software maken als reservekopie en voor hersteldoelen en deze eventueel op een aparte server installeren.

4.7 Licentienemer is verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van alle gegevensbestanden die met de Software worden gebruikt, geregistreerd, gegenereerd en/of toegepast.

Artikel 5 – OVERDRAAGBAARHEID EN HOSTING

5.1 Licentienemer mag de Software, het gebruiksrecht op de Software en/of de Licentieovereenkomst niet aan derden overdragen, onder welke titel dan ook, tenzij BEXTER en Licentienemer schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Daarbij is niet van belang of er een vergoeding wordt gevraagd en/of betaald. Onder overdracht wordt in ieder geval maar niet alleen begrepen verhuur, verkoop, vervreemding, verpanding en in sublicentie geven.

5.2 Licentienemer zal, als dit gevraagd wordt, zijn volledige medewerking verlenen aan een door of namens BEXTER uit te voeren onderzoek om na te gaan of Licentienemer de overeengekomen gebruiksrechten en – beperkingen naleeft. BEXTER zal (en is er verantwoordelijk voor dat derden die door BEXTER worden ingeschakeld om dit onderzoek te doen) alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Licentienemer die zij tijdens een dergelijk onderzoek van of bij Licentienemer verkrijgt, vertrouwelijk behandelen. BEXTER zal, waar mogelijk, Licentienemer van te voren informeren over een conform dit artikel 5.2 uit te voeren onderzoek, met in acht neming van een aankondigingstermijn van minimaal 1 (een) week.

5.3 Als Licentienemer het gebruiksrecht overdraagt aan een derde partij zonder dat daartoe expliciete, schriftelijke toestemming van BEXTER is ontvangen, dan is Licentienemer aansprakelijk voor betaling van de licentievergoeding voor het ongeoorloofde gebruik door de derde, naast de licentievergoeding voor het eigen gebruik door Licentienemer. Verder heeft BEXTER het recht om dergelijke vergoedingen evenals overige schade op die derde te verhalen.

5.4 Hosting van de Software door Licentienemer bij een derde partij is toegestaan. Licentienemer is ervoor verantwoordelijk dat deze derde partij deze Licentievoorwaarden en – als van toepassing – de Onderhoudsvoorwaarden naleeft. BEXTER is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet in acht nemen van de Licentie- en Onderhoudsvoorwaarden door een door Licentienemer ingeschakelde derde (hosting)partij. Licentienemer zal BEXTER vrijwaren tegen eventuele aanspraken van de derde (hosting)partij.

Artikel 6 – GARANTIE

6.1 BEXTER staat er voor in dat de Software goeddeels functioneert overeenkomstig de door BEXTER schriftelijk kenbaar gemaakte functionele en technische specificaties. BEXTER staat er niet voor in dat de aan Licentienemer ter beschikking gestelde Software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Licentienemer. BEXTER garandeert ook niet dat de Software te allen tijde zonder Fout, onderbreking, of gebrek zal werken of dat altijd alle Fouten en gebreken opgelost worden.

6.2 BEXTER zal zich naar beste vermogen inspannen om Fouten in de Software binnen een redelijke termijn te herstellen als deze Fouten binnen een periode van 3 (drie) maanden na installatie van de Software schriftelijk en voldoende duidelijk omschreven bij BEXTER zijn gemeld. Gecorrigeerde en nieuwe versies van de Software die na de genoemde periode van 3 (drie) maanden aan Licentienemer worden geleverd in het kader van de Onderhoudsovereenkomst, vallen niet onder de garantie.

6.3 Het herstel zoals in artikel 6.2 aangegeven zal door BEXTER gratis worden uitgevoerd, tenzij sprake is van gebruiksfouten, oneigenlijk gebruik door Licentienemer, aanpassingen in de Software die niet door of namens BEXTER zijn gemaakt, fouten of latenties (zoals virussen, trojan horses etc.) in software, hardware of randapparatuur die niet van BEXTER afkomstig is, of andere niet aan BEXTER toe te rekenen oorzaken.

6.4 BEXTER is niet verplicht om verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen of herstelwerkzaamheden te verlenen in verband met Fouten of gebreken die niet zijn toe te rekenen aan BEXTER. Als BEXTER dergelijke werkzaamheden wel verricht, mag zij Licentienemer daarvoor kosten in rekening brengen.

Artikel 7 – Acceptatie

7.1 Als tussen BEXTER en Licentienemer een acceptatietest is overeengekomen bedraagt, tenzij BEXTER en Licentienemer schriftelijk anders overeenkomen, de testperiode 14 (veertien) dagen na levering van de Software of, als partijen zijn overeengekomen dat BEXTER de Software installeert en implementeert, 14 (veertien) dagen na implementatie. Licentienemer zal de Software gedurende de testperiode niet gebruiken voor productieve of operationele doeleinden. De acceptatietest wordt uitgevoerd door Licentienemer die daarbij gebruik maakt van voldoende gekwalificeerde personen. De testresultaten zullen schriftelijk aan BEXTER worden meegedeeld. Op verzoek van Licentienemer zal BEXTER, tegen betaling van een consultancy fee, assisteren tijdens de acceptatietest.

7.2 Door middel van de acceptatietest toetst Licentienemer of de geleverde Software voldoet aan de door BEXTER schriftelijk kenbaar gemaakte functionele en technische specificaties.

7.3 De Software zal door Licentienemer zijn geaccepteerd:

a. als partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen: bij levering van de Software. Licentienemer aanvaardt de Software ‘as is’, onverminderd de verplichtingen van BEXTER op grond van de garantiebepaling (artikel 6);

b. als partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode als Licentienemer geen Fouten in de Software heeft gerapporteerd, dan wel

c. als BEXTER vóór het einde van de testperiode een testrapport ontvangt waarin Fouten worden gemeld zoals bedoeld in artikel 7.4: op het moment dat de in het testrapport genoemde Fouten zijn hersteld, behoudens de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 7.5 niet aan acceptatie in de weg staan;

d. op het moment dat Licentienemer de Software vóór het moment van acceptatie in gebruik neemt voor productieve of operationele doeleinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van BEXTER.

7.4 Als bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Software Fouten bevat, zal Licentienemer BEXTER hierover uiterlijk op de laatste dag van de testperiode informeren via een schriftelijk, gedetailleerd testrapport. BEXTER zal zich naar beste vermogen inspannen deze Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. BEXTER heeft daarbij het recht om tijdelijke oplossingen of work-arounds aan te brengen.

7.5 Acceptatie van de Software mag niet worden onthouden:

a. op gronden die geen verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties;

b. wegens het bestaan van onvolkomenheden die aan de operationele of productieve gebruik van de Software redelijkerwijs niet in de weg staan;

c. wegens aspecten van de Software die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten van vormgeving van gebruikersinterfaces.

7.6 Als de Software in onderdelen en/of fasen wordt geleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaald onderdeel en/of fase een eventuele acceptatie van een eerder onderdeel en/of fase onverlet.

7.7 Acceptatie van de Software heeft tot gevolg dat BEXTER gekweten is van zijn verplichtingen tot terbeschikkingstelling en levering van de Software. Acceptatie van de Software doet niets af aan de rechten van Licentienemer op grond van artikel 6 (garantie).

HOOFDSTUK II: ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Artikel 1 - DEFINITIES 

De woorden die in deze Onderhoudsvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel 1 van de Algemene Bepalingen (hoofdstuk IV). 

Artikel 2 – ONDERHOUDSOVEREENKOMST

2.1 BEXTER en Licentienemer gaan een Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de Software aan door schriftelijke of elektronische acceptatie door Licentienemer van het voorstel daartoe van BEXTER. Deze Onderhoudsvoorwaarden en de Algemene Bepalingen (hoofdstuk IV) maken integraal onderdeel uit van de Onderhoudsovereenkomst.

2.2 De Onderhoudsovereenkomst is van toepassing op alle Software waarvoor BEXTER en Licentienemer een Licentieovereenkomst zijn aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Op maatwerksoftware kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. BEXTER zal Licentienemer daarover, indien van toepassing, informeren.

2.3 Licentienemer heeft alleen recht op Onderhoudsdiensten met betrekking tot de Software als hij zowel een Licentieovereenkomst als een Onderhoudsovereenkomst met BEXTER heeft gesloten met betrekking tot de Software. 

Artikel 3 – AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

3.1 De Onderhoudsovereenkomst gaat in op de datum en voor de duur zoals overeengekomen in de Onderhoudsovereenkomst. Als geen ingangsdatum is overeengekomen, dan gaat de Onderhoudsovereenkomst in op het moment dat de Licentieovereenkomst voor de Software wordt aangegaan. Als geen duur is overeengekomen, geldt een duur van 1 (één) jaar. Na afloop van de initiële termijn wordt de Onderhoudsovereenkomst stilzwijgend voor de duur van telkens 1 (één) jaar verlengd, tenzij deze door BEXTER en/of Licentienemer minimaal 3 (drie) maanden vóór het einde van de dan lopende termijn schriftelijk wordt opgezegd. Tussentijdse beëindiging is mogelijk zoals aangegeven in artikel 11 van de Algemene Bepalingen.

3.2 De looptijd van de Onderhoudsovereen­komst wijzigt niet door het toevoegen van bijbestellingen op de Software onder dezelfde Licentieovereenkomst. De onderhoudsvergoeding van bijbestellingen wordt per de datum van levering naar rato gefactureerd tot de einddatum van de dan lopende onderhoudstermijn en vervolgens jaarlijks met de Software gefactureerd.

3.3 De Onderhoudsovereenkomst eindigt automatisch als de Licentieovereenkomst met betrekking tot de Software eindigt. Als de Onderhoudsovereenkomst eindigt voor het einde van de dan lopende termijn, zal BEXTER geen onderhoudsvergoeding terugbetalen.

3.4 Opzegging van een deel van de Onderhoudsovereenkomst is mogelijk als het gaat om één of meerdere gebruikers en/of administraties en Licentienemer schriftelijk duidelijk aangeeft om welke gebruikers en/of administraties het gaat. De opzegtermijn genoemd in artikel 3.1 is van toepassing.

Artikel 4 - ONDERHOUDSVERGOEDING                                

4.1 Voor de Onderhoudsdiensten beschreven in artikel 5 betaalt Licentienemer jaarlijks vooraf een vergoeding aan BEXTER. De hoogte van de vergoeding is aangegeven in de Onderhoudsovereenkomst. De onderhoudsvergoeding moet betaald worden, ook als Licentienemer om welke reden dan ook geen gebruik (meer) maakt van de Onderhoudsdiensten.  

4.2 BEXTER heeft het recht de onder­houdsvergoeding jaarlijks aan te passen op basis van het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks alle huishoudens 2015 = 100). Licentienemer verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. Prijswijzigingen boven genoemde indexatie gelden alleen wanneer deze tussen BEXTER en Licentienemer schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5 – ONDERHOUDS- EN SUPPORTDIENSTEN 

5.1 Onderhoudsdiensten omvatten Support zoals beschreven in artikel 5.2 en Onderhoud zoals beschreven in artikel 5.3. Alle Onderhoudsdiensten worden door BEXTER uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

5.2 Onder Support wordt verstaan telefonisch, schriftelijke en/of elektronische helpdeskondersteuning met betrekking tot het gebruik en functioneren van de Software.

5.3 Onder Onderhoud valt:

a.  correctief onderhoud: het naar beste vermogen van BEXTER opsporen en herstellen van alle door Licentienemer aan BEXTER gemelde Fouten in de Software (zie ook artikel 5.10);

b.  preventief onderhoud: het op eigen initiatief van BEXTER nemen van geëigende maatregelen (preventief en correctief) om er naar beste vermogen voor te zorgen dat de Software voor de duur van de Onderhoudsovereenkomst zal functioneren;

c.  vernieuwend onderhoud: het op eigen initiatief van BEXTER beschikbaar stellen van nieuwe versies van de Software.

5.4 Voor nieuwe versies kan het nodig zijn dat Licentienemer zijn computersysteem aanpast aan nieuwe Systeemeisen. Als Licentienemer een nieuwe versie van de Software installeert zonder te voldoen aan nieuwe Systeemeisen, is BEXTER niet verplicht Onderhoudsdiensten te verrichten. Eventuele herstelwerkzaamheden door BEXTER te verrichten, zullen apart aan Licentienemer in rekening worden gebracht. BEXTER is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt als gevolg van het gebruik van verkeerde of verouderde Systeemeisen. 

5.5 BEXTER zal een versie van de Software voor een periode van 1 (één) jaar na het uitkomen van een nieuwe versie blijven onderhouden. 

5.6 Onderhoudsdiensten worden zoveel mogelijk online worden verricht. Licentienemer zal zorgen voor het tot stand brengen van een dataverbinding met BEXTER in zijn computersysteem. 

5.7 BEXTER is niet verplicht Onderhoudsdiensten te verrichten als deze noodzakelijk zijn door:

a.  een aanpassing van de Software, die niet door of namens BEXTER is aangebracht; 

b.  het gebruik van de Software door of namens Licentienemer op een manier of met andere software of hardware in strijd met de Software documentatie of BEXTER’s schriftelijke instructies of die op andere wijze niet is toegestaan op grond van deze Onderhoudsvoorwaarden en/of de Licentievoorwaarden;

c.  het gebruik van een oude versie  van de Software 1 (één) jaar nadat BEXTER een nieuwe versie van de Software heeft uitgebracht; 

d.  opzettelijk verkeerd gebruik van de Software door of namens Licentienemer;

e.  virussen, Wormen, Trojan horses, logics bombs, etc. In software niet afkomstig van BEXTER of in hardware of ander randapparaatuur niet afgeleid van BEXTER;

f.  fouten in niet van BEXTER afkomstige software, hardware of andere apparatuur van Licentienemer of van derden.

5.8 Als BEXTER op verzoek van Licentienemer toch Onderhoudsdiensten verleend voor redenen zoals in artikel 5.7 aangegeven, dan zal BEXTER deze werkzaamheden aan Licentienemer in rekening brengen.

5.9 Onderhoudsdiensten worden verricht op Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor Onderhoudsdiensten op verzoek van Licentienemer buiten deze uren mag BEXTER Licentienemer kosten in rekening brengen volgens haar gebruikelijke tarieven inclusief door haar gehanteerde verhogingen voor avonduren en voor zon- en feestdagen.

5.10 Licentienemer zal Fouten in de Software zo snel mogelijk na constatering en zo gedetailleerd mogelijk aan BEXTER melden. Na ontvangst van de melding zal BEXTER zich volgens haar gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen om de gemelde Fout(en) te herstellen. BEXTER garandeert niet dat alle Fouten of gebreken worden hersteld (dit is inherent aan software).

BEXTER heeft het recht tijdelijke oplossingen of work-arounds aan te brengen.

Licentienemer zal alle medewerking aan BEXTER in verband met het oplossen van Fouten, verlenen die redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden.

BEXTER heeft het recht om prioriteiten te stellen bij het herstel van Fouten in de Software op basis van de ernst daarvan.

Als partijen een Service Level Agreement (“SLA”) zijn overeengekomen bovenop de Onderhoudsovereenkomst, gelden de in de SLA gedefinieerde typen urgentie en reactietermijnen.

Artikel 6 - UITZONDERINGEN

De volgende werkzaamheden vallen niet onder Onderhoudsdiensten en kunnen, indien toch, op verzoek van Licentienemer, door BEXTER uitgevoerd, apart door BEXTER aan Licentienemer in rekening worden gebracht:

a.    installatie en inrichting van de Software, training met betrekking tot het gebruik van de Software

b.    werkzaamheden met betrekking tot systeemconfiguraties, hardware en netwerken;

c.    dataconversie;

d.    ondersteuning op locatie;

e.    uitbreiden van functionaliteit van de Software of andere aanpassingen aan de Software op verzoek van Licentienemer;

f.     herstel van Fouten in een oude versie van de Software die niet meer door BEXTER wordt onderhouden;

g.    bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Software van BEXTER;

h.    reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens;

i.     onderhoud of support voor andere software van BEXTER dan de Software en/of voor software van andere leveranciers en/of producenten dan BEXTER; 

j.     onderhoud of support voor hardware.

Hoofdstuk III: Consultancy VOORWAARDEN

Artikel 1 - DEFINITIES

De woorden die in deze Consultancyvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel 1 van de Algemene Bepalingen (hoofdstuk IV) tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 2– CONSULTANCYOVEREENKOMST

BEXTER en Licentienemer gaan een Consultancyovereenkomst aan door schriftelijke dan wel elektronische acceptatie door Licentienemer van het voorstel daartoe van BEXTER. Deze Consultancyvoorwaarden en de Algemene Bepalingen (hoofdstuk IV) maken integraal onderdeel uit van de Onderhoudsovereenkomst.

Artikel 3 – AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

3.1 De Consultancyovereenkomst gaat in op de datum en voor de duur zoals overeengekomen in de Consultancyovereenkomst. Als geen ingangsdatum is overeengekomen, gaat de overeenkomst in op het moment dat BEXTER begint met de uitvoer van de overeengekomen Consultancydiensten. Als geen duur is overeengekomen, eindigt de Consultancyovereenkomst op de dag waarop BEXTER de laatste overeengekomen Consultancydiensten heeft verleend.

3.2 Tussentijdse beëindiging van de Consultancyovereenkomst is mogelijk zoals aangegeven in artikel 11 van de Algemene Bepalingen.

Artikel 4 - CONSULTANCYVERGOEDING

4.1 Licentienemer is aan BEXTER de consultancyvergoedingen verschuldigd zoals opgenomen in de Consultancyovereenkomst. Als geen vergoeding is afgesproken, gelden de gebruikelijke tarieven van BEXTER. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- en hotelkosten, tenzij schriftelijk duidelijk anders is afgesproken.

4.2 BEXTER factureert Consultancydiensten op basis van bestede tijd per geheel uur. Voor Consultancydiensten verricht op Werkdagen na 18.00 uur wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd tot 150% van het normale tarief. Voor Consultancydiensten verricht op niet-Werkdagen wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd tot 200% van het normale tarief.

Artikel 5 - CONSULTANCYDIENSTEN

5.1 Consultancydiensten kunnen omvatten het installeren en inrichten van Software, trainingen met betrekking tot het gebruik en functioneren van de Software, projectmanagement en andere tussen partijen overeen te komen werkzaamheden. De Consultancydiensten die BEXTER zal verrichten voor Licentienemer worden vastgelegd in de Consultancyovereenkomst.

5.2 BEXTER zal de Consultancydiensten naar beste kunnen verrichten en zich naar beste vermogen inspannen de Consultancydiensten met zorg en professionaliteit uit te voeren, in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

5.3 Als is overeengekomen dat de Consultancydiensten in fasen zal plaatsvinden, heeft BEXTER het recht te wachten met het verrichten van Consultancydiensten in een volgende fase totdat Licentienemer de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.4 Consultancydiensten worden op Werkdagen verricht tussen 08.30 uur en 17.00 uur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. Bij uitvoering van Consultancydiensten die een hele dag duren, neemt de consultant 30 (dertig) minuten lunchpauze.

5.5 Licentienemer kan overeengekomen Consultancydiensten tot uiterlijk 5 (vijf) Werkdagen voor de geplande (aanvangs)datum kosteloos annuleren of om een nieuwe, latere (aanvangs)datum vragen.

Als annulering of verzoek tot verplaatsing naar een andere datum binnen 5 (vijf) Werkdagen voor de geplande (aanvangs)datum door BEXTER wordt ontvangen of wanneer Licentienemer de Consultancy Services annuleert wanneer met de aanvang daarvan al is begonnen, dan heeft BEXTER het recht om de reeds, tot het moment van annuleren uitgevoerde diensten bij Licentienemer in rekening te brengen alsook de kosten van geannuleerde Consultancy Diensten als de daarvoor aangewezen consultants niet direct door BEXTER op een andere opdracht kunnen worden geplaatst, tot het moment dat deze consultants heringezet kunnen worden. BEXTER zal actief proberen de consultants zo snel mogelijk elders in te zetten. 

Artikel 6 – LOSSE CONSULTANCYOPRACHT

Voor Consultancydiensten die (nog) niet zijn vastgelegd in een Consultancyovereenkomst kan Licentienemer een verzoek bij BEXTER indienen. Een dergelijk verzoek moet minimaal 1 (één) Werkdag voor de gewenste uitvoeringsdag door BEXTER ontvangen zijn. BEXTER zal de Consultancydiensten aan Licentienemer bevestigen door het op stellen van een Consultancyovereenkomst, maar kan de door Licentienemer gewenste uitvoeringsdag(en) niet garanderen. Consultancydiensten zullen door BEXTER alleen uitgevoerd worden wanneer Licentienemer de door BEXTER opgestelde Consultancyovereenkomst heeft ondertekend en deze door BEXTER is ontvangen.

Artikel 7 - MEERWERK

7.1 BEXTER is niet verplicht aanwijzingen van of namens Licentienemer op te volgen die leiden tot wijziging van de overeengekomen Consultancydiensten. Als dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd zullen de betreffende werkzaamheden aan Licentienemer in rekening worden gebracht als meerwerk. 

7.2 Consultancydiensten die niet in de Consultancyovereenkomst zijn opgenomen maar die wel door BEXTER op verzoek van Licentienemer worden verricht, worden aan Licentienemer in rekening gebracht op basis van het uurtarief dat tussen BEXTER en Licentienemer is overeengekomen.

Ook extra uren bovenop het in de Consultancyovereenkomst geschatte aantal uren voor Consultancydiensten worden als meerwerk aan Licentienemer in rekening gebracht. Als geen uurtarief is overeengekomen, dan gelden de gebruikelijke tarieven van BEXTER.

BEXTER zal Licentienemer waar mogelijk van te voren informeren in hoeverre de aanwijzingen van of namens Licentienemer invloed hebben op de overeengekomen planning en/of overeengekomen of geschatte kosten voor de Consultancy Diensten.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 - DEFINITIES

De volgende begrippen hebben in de Voorwaarden (inclusief deze Algemene Bepalingen) en in de Overeenkomsten de volgende betekenis:

a.   "Fout": een tekortkomin­gen in de Software die in belangrijke mate aan het functioneren van de Software, zoals omschreven in de bijbehorende documentatie, in de weg staat. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Software die wel aanwezig was in een eerdere versie is geen Fout, tenzij BEXTER ermee bekend is dat de betreffende functionaliteit essentieel is voor Licentienemer;

b.   "Licentienemer": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Licentieovereenkomst en eventueel andere Overeenkomst(en) met BEXTER sluit of heeft gesloten;

c.   "Licentieovereenkomst": de overeenkomst tussen BEXTER en Licentienemer waarin de rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de Software zijn vastgelegd; 

d.   "Onderhoudsovereenkomst": de overeenkomst tussen BEXTER en Licentienemer waarin de rechten en plichten met betrekking tot het onderhoud op de Software zijn vastgelegd;

e.   "Overeenkomst": de Licentieovereenkomst en/of de Onderhoudsovereenkomst en/of de Consultancyovereenkomst en/of enige andere tussen BEXTER en Licentienemer te sluiten of gesloten overeenkomst; 

f.   “Partij”: BEXTER en/of Licentienemer;

g.  ''Software": de standaard uitvoerbare software van BEXTER die op grond van de Licentieovereenkomst aan Licentienemer is geleverd of ter beschikking is gesteld, inclusief alle door BEXTER aan Licentienemer verstrekte gecorrigeerde en nieuwe versies. Onder Software valt niet meegeleverde software van derden, tenzij deze software integraal onderdeel uitmaakt van de Software; 

h.   “Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Licentienemer voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Software. 

i.   "BEXTER": BEXTER BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27253802 en gevestigd aan de Papsouwselaan 119T in Delft, Nederland;

j.   “Voorwaarden”: de Licentievoorwaarden, Onderhoudsvoorwaarden, Consultancyvoorwaarden en Algemene Bepalingen van BEXTER;

k.   "Werkdagen": maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Tenzij BEXTER en Licentienemer schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, zijn deze Algemene Bepalingen van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BEXTER software en/of diensten van welke aard en onder welke benaming ook aan Licentienemer aanbiedt en/of levert. 

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 BEXTER heeft het recht de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden zoveel mogelijk 2 (twee) maanden voor de inwerkingtreding ervan aan Licentienemer meegedeeld. Licentienemer mag een Overeenkomst beëindigen binnen 2 (twee) weken nadat de wijzigingen in de Voorwaarden door BEXTER zijn meegedeeld als de wijzigingen materieel en/of onredelijk bezwarend zijn voor Licentienemer.

De Overeenkomst eindigt dan op het moment dat de wijzigingen in werking treden. Deze beëindiging heeft geen teruggave aan Licentienemer van licentie-, onderhoud- en/of enige andere vergoeding tot gevolg. 

2.4 Een Overeenkomst geeft volledig weer wat tussen partijen is overeengekomen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge.

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2 van de Onderhoudsovereenkomst en artikel 2.3 van de Algemene Bepalingen zijn wijzigingen van en aanvullingen op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden alleen geldig als deze schriftelijk door partijen zijn bevestigd.

2.5 Als een bepaling uit de Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst ongewijzigd van kracht blijven.

BEXTER en Licentienemer zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling af te spreken, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Vertraging of verzuim met betrekking tot het geldend maken van enig recht op grond van een Overeenkomst, houdt nooit afstand van recht in.

Als een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van een Overeenkomst heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen. 

Artikel 3 – AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van BEXTER zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij door BEXTER anders is aangegeven. 

3.2 BEXTER baseert haar offertes op informatie die door of namens Licentienemer is verstrekt. Als deze informatie onjuist blijkt te zijn, kan dit de offerte of andere (prijs)opgaven van BEXTER beïnvloeden. 

Artikel 4 – PRIJS EN BETALING

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van over­heidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders is afgesproken, zijn alle prijzen in euro’s en zal Licentienemer alle betalingen in euro’s voldoen. 

4.2 Alle door BEXTER gegeven begrotingen en prijsindicaties zijn indicaties tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Aan door BEXTER gegeven begrotingen en prijsindicaties kunnen door Licentienemer geen rechten of verwachtingen worden ontleend.

Een door Licentienemer aan BEXTER aangegeven beschikbaar budget geldt nooit als een tussen partijen overeengekomen vaste prijs voor door BEXTER te leveren of Software of te verrichten prestaties.

BEXTER zal waar mogelijk Licentienemer informeren bij dreigende overschrijding van een door BEXTER afgegeven begroting of prijsindicatie.

4.3 Als sprake is van periodieke betalingsverplichtingen van Licentienemer, heeft BEXTER het recht om geldende prijzen aan te passen conform het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks alle huishoudens 2015= 100). De nieuwe prijzen gaan gelden 3 (drie) maanden na aankondiging van de nieuwe prijzen. Licentienemer verklaart zich akkoord met dergelijke prijswijzigingen.

Prijswijzigingen boven genoemde indexatie gelden alleen wanneer deze tussen BEXTER en Licentienemer schriftelijk zijn overeengekomen. 

4.4 Verschuldigde bedragen worden door Licentienemer betaald volgens de in de Overeenkomst overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingstermijn. Als geen betalingstermijn is opgenomen, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.

Licentienemer heeft het recht betaling van een betwiste factuur van BEXTER op te schorten, echter alleen voor en tot het betwiste bedrag, op voorwaarde dat de klacht over de factuur door Licentienemer voor de vervaldatum van de factuur is ingediend.

4.5 Als Licentienemer de verschuldigde bedragen niet, niet geheel of niet op tijd betaalt, is Licentienemer in verzuim als Licentienemer schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, alsnog nalaat de verschuldigde bedragen geheel te betalen. Alsdan is Licentienemer over het openstaande bedrag aan BEXTER een rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

4.6 Alle kosten die BEXTER maakt, zowel in als buiten rechte, als gevolg van het niet nakomen van Licentienemer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van BEXTER, komen voor rekening van licentienemer. 

4.7 Als Licentienemer in verzuim is zoals aangegeven in artikel 4.5, kan BEXTER zijn verplichtingen tegenover Licentienemer opschorten totdat alle door Licentienemer aan BEXTER verschuldigde vergoedingen geheel zijn voldaan.

Artikel 5 – GEHEIMHOUDING

5.1 Zowel BEXTER als Licentienemer zorgen er voor dat alle van de andere partij ontvangen informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is, geheim blijft. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk als die door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

5.2 Vertrouwelijke informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is ontvangen, tenzij gebruik buiten dat doel noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van een Overeenkomst.

5.3 Beide Partijen nemen alle redelijke maatregelingen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. 

5.4 Geen van de bepalingen uit dit artikel 5 legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van vertrouwelijke informatie of gegevens indien die informatie of gegevens:

a. al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen;

b. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij;

c. algemeen bekend zijn of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of

d. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden.

5.5 Geheimhouding geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie van de openbaarmakende partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.

5.6 Partijen staan er voor in dat hun medewerkers en door Partijen ingeschakelde derden de in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD 

6.1 Alle door BEXTER aan Licentienemer geleverde zaken waaronder cd-roms, Dvd’s en gebruikersdocumentatie, worden aan Licentienemer in bruikleen gegeven voor de duur van de Licentieovereenkomst. Deze zaken blijven altijd volledig eigendom van BEXTER.

Licentienemer mag de door BEXTER in bruikleen verstrekte zaken niet bezwaren, vervreemden, verhuren of op een andere manier aan derden ter beschikking stellen.

Na beëindiging van de Licentieovereenkomst zal Licentienemer de aan hem geleverde zaken binnen 2 (twee) weken aan BEXTER retourneren. 

6.2 Als beslag wordt gelegd op door BEXTER aan Licentienemer geleverde zaken of vermogensrechten, zal Licentienemer BEXTER hierover onmiddellijk informeren.

In geval van een dergelijke beslaglegging of als Licentienemer surseance van betaling wordt verleend of Licentienemer failliet wordt verklaard, zal Licentienemer de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk informeren over het eigendomsrecht van BEXTER op de zaken en/of vermogensrechten. 

Artikel 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van een Overeenkomst ontwikkelde en/of aan Licentienemer ter beschikking gestelde Software, andere programmatuur, databestanden, gebruikersdocumentatie, tools, rapporten en ander materiaal behoren toe aan BEXTER, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

Licentienemer krijgt alleen de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie te geven gebruiksrechten.

7.2 Licentienemer mag aanduidingen van de intellectuele eigendomsrechten, merken of handelsnamen van BEXTER niet verwijderen, wijzigen, onzichtbaar of onherkenbaar maken. 

7.3 BEXTER heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Software, databestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer mag dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

7.4 BEXTER vrijwaart Licentienemer tegen iedere rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door BEXTER zelf ontwikkelde c.q. geleverde software, databestanden en andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Licentienemer BEXTER onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikking, overlaat aan BEXTER.

De verplichting tot vrijwaren vervalt als de verweten inbreuk verband houdt (a) met materialen die door Licentienemer voor gebruik, bewerking of verwerking aan BEXTER ter beschikking zijn gesteld dan wel (b) met wijzigingen die door of namens Licentienemer in de Software, databestanden of andere materialen zijn aangebracht of door een derde zijn laten aanbrengen.

7.5 Als een gerechtelijk verbod op het gebruik van de Software, databestanden en/of materialen is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als hiervoor bedoeld of als naar het oordeel van BEXTER de kans bestaat dat de Software, de databestanden en/of de materialen het onderwerp zullen zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft BEXTER het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (a) voor Licentienemer het recht te verkrijgen de Software, databestanden en/of materialen te blijven gebruiken zoals bepaald in de Overeenkomst(en); (b) de Software databestanden en/of materialen te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maken, onder de voorwaarde dat de functionaliteit daarvan zoveel mogelijk ongewijzigd blijft; of (c) de Overeenkomst(en) met betrekking tot die inbreukmakende Software, databestanden en/of materialen te beëindigen. Als een Overeenkomst op deze grond door BEXTER is beëindigd, maakt Licentienemer aanspraak op terugbetaling van licentievergoedingen die zijn betaald voor het gebruik van de inbreukmakende Software, databestanden en/of materialen die niet langer door Licentienemer gebruikt kunnen worden, waarbij de betaalde licentievergoedingen lineair worden afgeschreven over een periode van 3 (drie) jaar met ingang van de dag waarop de Licentieovereenkomst van kracht is geworden, waardoor het effectieve gebruik van die Software door de Licentienemer gedurende die periode wordt verdisconteerd. Daarbij kan Licentienemer aanspraak maken op schadevergoeding, waarbij de bepalingen van artikel 12 van toepassing zijn. 

Artikel 8 – MEDEWERKING LICENTIENEMER

Licentienemer zal BEXTER alle noodzakelijke en nuttige informatie verstrekken die nodig is voor het kunnen uitvoeren door BEXTER van de Overeenkomst(en).

Licentienemer staat voor zover redelijkerwijs mogelijk is, in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie. 

Artikel 9 – KLACHTEN 

Als Licentienemer een klacht heeft over een onjuiste levering van een zaak of een onjuiste of gebrekkige dienst, dan zal Licentienemer BEXTER daarover binnen 2 (twee) weken na de levering schriftelijk informeren.

Artikel 10 – TERMIJNEN

Alle leverings- en oplevertermijnen met betrekking tot Software, Onderhoudsdiensten, Consultancydiensten en andere diensten zijn streefdata en worden door BEXTER naar beste weten vastgesteld op basis van de informatie die op dat moment bij BEXTER bekend was en zijn geen fatale termijnen tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen BEXTER en Licentienemer.

Overtreding van afgesproken termijnen levert, tenzij sprake is van overeengekomen fatale termijnen, geen verzuim of verplichting tot schadevergoeding op. 

Artikel 11 – ONTBINDING EN OPZEGGING 

11.1 BEXTER en Licentienemer hebben allebei het recht een Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst als de andere partij na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, alsnog nalaat wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

11.2 BEXTER en Licentienemer hebben allebei het recht een Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen als:

-   de wederpartij surseance van betaling wordt verleend;

-   ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;

-   de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan in het kader van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen;

-   de beslissende zeggenschap over de onderneming van Licentienemer wijzigt.

BEXTER is wegens dergelijke beëindigingen niet verplicht tot terugbetaling van al ontvangen gelden of tot betaling van schadevergoeding.

Bij faillissement van Licentienemer vervalt het recht tot gebruik van aan Licentienemer ter beschikking gestelde Software van rechtswege en zal Licentienemer dan wel de curator de Software, gebruikersdocumentatie en andere materialen aan BEXTER retourneren (zie artikel 6.1 van deze Algemene Bepalingen). 

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 Met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen, is elke Partij is verantwoordelijk voor eventuele directe schade veroorzaakt aan de andere Partij als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en / of als gevolg van nalatigheid.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Als de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 1 (één) jaar.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

12.3 De aansprakelijkheid van Partijen voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt maximaal €1.000.000 (één miljoen Euro) per schadetoebrengende gebeurtenis per jaar. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.4 De aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het niet voldoen aan de Systeemeisen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentienemer, schade verband houdende met het gebruik van door Licentienemer aan BEXTER voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Licentienemer aan BEXTER voorgeschreven toeleveranciers, verminking of verlies van gegevens en documenten is uitgesloten.

In enkele landen en/of staten en rechtsgebieden is het niet toegestaan bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, zodat de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen wellicht niet op alle Licentienemers van toepassing zijn. Dan zal de aansprakelijkheid van beide Partijen beperkt zijn tot het door de wet toegestane maximum.

12.5 De in artikel 12.2, 12.3 en 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.6 Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van een Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst alleen als de tekortkomende Partij onmiddellijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegeven, en de tekortkomende Partij ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de tekortkomende Partij in staat is adequaat te reageren. 

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de tekortkomende Partij wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de tekortkomende Partij vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard. 

12.8 Licentienemer vrijwaart BEXTER voor aanspraken van derden, medewerkers van Licentienemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van een Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Licentienemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 13 – UITSLUITING 

Behalve dat wat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft BEXTER geen andere of nadere garanties, toezeggingen of voor­waarden met betrekking tot de aan Licentienemer geleverde Software, gebruikersdocumentatie, materialen of diensten en BEXTER wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel of voortvloeiend uit een gebruik of handelsgebruik) met betrekking tot de Software, gebruikersdocumentatie, materialen en diensten.

In enkele landen en/of staten en rechtsgebieden is het niet toegestaan dat impliciete garanties uitgesloten worden; daarom is de bovenstaande uitsluiting niet op alle Licentienemers van toepassing. In die gevallen gelden de minimale door de toepasselijke wet voorgeschreven garanties.

De in de Overeenkomsten opgenomen garantiebepalingen geven Licentienemer bepaalde rechten; Licentienemer KAN ook andere rechten hebben, die van staat tot staat of van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. 

Artikel 14– OVERMACHT 

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, als hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.

 

Onder overmacht wordt onder andere verstaan:

-     overmacht van toeleveranciers BEXTER;

-     overheidsmaatregelen;

-     elektriciteitsstoring;

-     storing van internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten;

-     oorlog;

-     staking.

14.2 Als een overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen duurt, mag elk der partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen.

Wat al op grond van de Overeenkomst(en) gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 15 – OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

15.1 Licentienemer mag rechten en/of plichten uit een Overeenkomst niet aan een derde verkopen of overdragen zonder schriftelijke uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BEXTER, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15.2 BEXTER kan zijn rechten of plichten uit een Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven de bepalingen uit de Overeenkomst(en) en de Voorwaarden van toepassing.

Artikel 16 – PRIVACY / PERSOONSGEGEVENS

A. Persoonsgegevens van Licentienemer

16.1 In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft BEXTER het recht om persoonsgegevens van Licentienemer te gebruiken die onder de reikwijdte van nationale en/of – indien van toepassing – internationale wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, kunnen vallen. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Licentienemer stemt hier door aanvaarding van deze Voorwaarden uitdrukkelijk mee in. Ook mag BEXTER persoonsgegevens van Licentienemer gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden. Licentienemer kan de verleende toestemming altijd via een schriftelijk bericht aan BEXTER intrekken, maar dit kan van invloed zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. 

16.2 BEXTER heeft het recht persoonsgegevens van Licentienemer te delen met door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. BEXTER heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van BEXTER of in het kader van een audit. BEXTER zorgt er voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van BEXTER. 

16.3 Voor meer informatie over hoe BEXTER omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het Privacybeleid van BEXTER, te vinden via www.bexter.nl/nl/actueel/privacyverklaring.

B. Persoonsgegevens verwerkt namens Licentienemer

16.4 Indien en voor zover BEXTER in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst persoonsgegevens (van Licentienemer en/of derden) voor Licentienemer verwerkt, is Licentienemer (verwerkings)verantwoordelijke, wordt BEXTER als verwerker in de zin van de toepasselijke privacywetgeving  (waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”)) aangemerkt en geldt de Overeenkomst als een overeenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 van de AVG (verwerkersovereenkomst). BEXTER zal persoons­gegevens alleen verwerken in opdracht van en in overeenstemming met de instructies van Licentienemer. Licentienemer bepaalt welke persoonsgegevens van welke categorieën van personen door BEXTER namens Licentienemer worden verwerkt. 

16.5 Behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders is bepaald in een Overeenkomst of deze Voorwaarden en/of redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om BEXTER in staat te stellen haar verplichtingen te voldoen uit hoofde van een Overeenkomst, zal BEXTER geen (persoons)gegevens inzien die Licentienemer in c.q. via de Software plaatst c.q. heeft geplaatst, en stelt BEXTER geen (persoons)gegevens ter beschikking van derden, tenzij BEXTER hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. 

16.6 Met betrekking tot persoonsgegevens die Licentienemer invoert in c.q. via de Software zal Licentienemer:

a.    garanderen dat hij de persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving en gedragscodes;

b.  garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken en op te slaan in c.q. via de Software. BEXTER is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Licentienemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en

c.  alle verzoeken van betrokkenen (waaronder verzoeken met betrekking tot recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking van verwerking, bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid)  en/of regelgevende instanties met betrekking tot persoonsgegevens behandelen. Indien dergelijke verzoeken van betrokkenen door BEXTER worden ontvangen, zal BEXTER de betrokkene(n) doorverwijzen naar Licentienemer.

16.7 Het is Licentienemer’s verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke (bewaar)termijnen ten aanzien van de persoonsgegevens die via de Software zijn ingevoerd. 

16.8 Licentienemer vrijwaart BEXTER volledig voor alle vorderingen, kosten, (financiële) schade, inkomsten, rechtsgedingen en boetes die BEXTER moet maken of lijden of die aan haar (kunnen) worden opgelegd in verband met vorderingen door Licentienemers, zijn werknemers, (potentiële) cliënten of een andere derde, alsmede door een toezichthouder, met betrekking tot gegevens die worden verwerkt door Licentienemer en/of BEXTER in het kader van een Overeenkomst (waaronder ook het gevolg van een vordering of beschuldiging dat deze verwerking inbreuk maakt op lokale en/of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens). Deze vrijwaring is niet van toepassing voor zover een zaak waarover geklaagd wordt redelijkerwijs en rechtstreeks is toe te rekenen aan een niet-nakoming door BEXTER van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst. 

16.9 BEXTER garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen verlies, schade, vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Licentienemer invoert in c.q. via de Software. Op verzoek van Afnemer wordt een overzicht van alsdan geldende beveiligingsmaatregelen aan Licentienemer overhandigd. Daarbij heeft ook Licentienemer verantwoordelijkheid ten aanzien van het nemen van de benodigde beveiligingsmaatregelen binnen haar eigen organisatie om verlies, schade, vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Licentienemer invoert in c.q. via de Software, te voorkomen.

16.10 BEXTER zal Licentienemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is informeren wanneer er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt of kan leiden tot een aanzienlijke kans op ernstig nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo mogelijk zal BEXTER ook maatregelen aanbevelen om negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. Het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan betrokkenen, geschiedt door Licentienemer. BEXTER is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

16.11 BEXTER mag delen van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uitvoering van een Overeenkomst uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij BEXTER verantwoordelijk blijft voor de naleving van Overeenkomst en deze Algemene Bepalingen. BEXTER ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Overeenkomst en deze Algemene Bepalingen. Licentienemer heeft het recht een onafhankelijke derde te laten controleren of BEXTER en de door haar ingeschakelde derden zich houden aan gemaakte afspraken. De kosten hiervoor komen voor rekening van Licentienemer.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

17.1 Op de Overeenkomst(en), inclusief de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

Als de Software buiten Nederland is gekocht door en geleverd aan Licentienemer en als de toepassing van Nederlands recht op grond van lokaal recht verboden is, kan het recht van het land waar de Software licentie is gekocht door en geleverd aan Licentienemer, van toepassing zijn.

17.2 BEXTER en Licentienemer zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

17.3 Als BEXTER en Licentienemer een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar BEXTER is gevestigd.

Als de Software licentie buiten Nederland is gekocht door en geleverd aan Licentienemer en deze bepaling op grond van lokaal recht niet van toepassing is, worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in de hoofdstad van het land waar de Software licentie is gekocht door en geleverd aan Licentienemer.

Artikel 18 – VERTALING 

Als er onenigheid, verschil van mening of onduidelijkheid is over wat in de Voorwaarden en/of een Overeenkomst is vastgelegd, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling daarvan.